Rozliczenie roczne PIT 2020

Termin złożenia PIT za 2020 rok

W tym roku roczne zeznanie podatkowe za 2020 rok należy złożyć  do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dotyczy to osób rozliczających PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) i PIT-36 (działalność gospodarcza, dochody zagraniczne). Osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają krótszy termin – do dnia 1 marca 2021 roku, natomiast podatnicy rozliczający się kartą podatkową mieli obowiązek do dnia 1 lutego 2021 r. przesłać formularz PIT-16A.

Ustawa określa też termin początkowy na złożenie PIT – jest to dzień 15 lutego. Zeznanie można wysłać przed tym terminem, jednak będzie ono traktowane jako złożone z dniem 15 lutego (od tego dnia zacznie biec termin do zwrotu nadpłaty).

Urząd Skarbowy ma 45 dni na wypłatę podatku w przypadku, gdy złożymy PIT elektronicznie, gdy natomiast wybierzemy tradycyjną papierową formę – 3 miesiące.

Co nowego?

  1. Nowa skala podatkowa

Począwszy od stycznia 2020 r. obowiązuje nowa skala podatkowa. W miejsce dotychczasowych 18% (17,75% w IV kwartale 2019 r.) obowiązuje 17% podatek dochodowy. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu, stopa podatkowa wzrasta z 17% do 32%. Podatek liczony wg skali podlega obniżeniu o kwotę zmniejszającą, której wysokość różni się w zależności od kwoty podstawy obliczenia podatku.

  1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Tak samo jak skala podatkowa zmieniona w ostatnim kwartale 2019 r. zostały zmienione pracownicze koszty uzyskania przychodu. W 2020 r. po raz pierwszy zastosujemy nową wysokość kosztów do całego roku. Od stycznia 2020 r. pracownicze koszty uzyskania przychodów:

– dla pracowników z miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynoszą miesięcznie 250 zł, a rocznie nie mogą przekroczyć 3000 zł,

– dla pracowników dojeżdżających miesięczny limit to 300 zł, a roczny – 3600 zł,

– dla pracowników niedojeżdżających posiadających jednocześnie wiele umów o pracę – limit roczny to 4600 zł,

– dla  pracowników dojeżdżających z innej miejscowości, zarabiających w wielu miejscach – limit roczny wynosi 5400 zł.

  1. Nowe ulgi podatkowe

W 2020 roku po raz pierwszy będziemy mieli możliwość odliczenia  darowizn na cele związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID

Z ulgi skorzystamy w przypadku gdy przekazaliśmy darowizny rzeczowe lub pieniężne podmiotom leczniczym wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, darowizn przekazanych  domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, darowizn przekazanych Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej „Funduszem COVID”.

Darowizna sprzętu komputerowego

Osoby które w  związku z epidemią udzieliły darowizny przenośnego sprzętu komputerowego (tablety, laptopy) na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego, nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom również mogą skorzystać z ulgi. Ważne aby przekazany sprzęt był kompletny, zdatny do użytku i wyprodukowany nie wcześniej niż 3 lata przed dniem przekazania oraz by posiadać potwierdzenie dokonania darowizny.

Wysokość ulgi jest uzależniona od terminu przekazania darowizny. W przypadku darowizny przekazanej:

– do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

– w miesiącu maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,

– od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

– od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulga za oddanie osocza

To ulga z której mogą skorzystać osoby, które przeszły zakażenie COVID-19, zdecydowały się oddać honorowo osocze i zrobiły to w 2020 r.

Na potwierdzenie wyżej wymienionych darowizn podatnik musi posiadać dowód wpłaty na rachunek obdarowanego (w przypadku darowizny pieniężnej), dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku darowizny rzeczowej lub krew/osocze). W przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza, którzy udzielili wsparcia – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza.

  1. Ulga dla młodych

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania ulgi dla młodych. Ulga ta pozwala na zwolnienie z podatku przychodów osób do 26 roku życia do wysokości 85.528 zł. Osoby te jednak muszą wykazać otrzymane kwoty, składając deklarację roczną.

  1. Zmiana zasad rozliczania straty podatkowej za 2020 rok

W rozliczeniu zeznania podatkowego za 2020 rok o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

– jeśli strata wynika z prowadzonej w 2020 roku działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności obniżył się co najmniej o 50% – odliczyć do 5 mln zł tej straty wstecznie od dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w 2019 roku (korekta zeznania za 2019 r.),

– obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

– obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł – nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jeżeli chcesz byśmy rozliczyli Twoje zeznanie podatkowego za 2020 rok, skontaktuj się z nami.