Blog

Najważniejsze zmiany od lipca 2022 r. dla przedsiębiorców – Polski Ład 2.0

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń przedsiębiorców wprowadzone przez Polski Ład 2.0 od lipca 2022 r.

Nowa skala podatkowa

Skala podatkowa została zmodyfikowana a wraz z nią uległa przeliczeniu kwota zmniejszająca podatek. Pierwszy próg podatkowy wyniesie 12% (drugi próg nie uległ zmianie i wynosi 32%). Nowa stawka podatku obowiązywać będzie w rozliczeniu rocznym za cały rok. Zaliczki na podatek płacone w lipcu 2022 będą już liczone według nowej stawki podatku dochodowego.

Skala podatkowa na rok 2022:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Sposób obliczenia podatku
Do 120000,00 zł 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600,00 zł
Powyżej 120000,00 zł 10800,00 zł plus 32% od nadwyżki ponad 120000,00 zł

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek na 3600,00 zł skutkuje również znowelizowaniem kwoty zmniejszającej dotyczącej miesięcznych zaliczek na podatek. Wynosić ona będzie 300,00 zł.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Począwszy od lipca 2022 r. znika ulga dla klasy średniej. Ma ją zrekompensować obniżenie skali podatkowej. Ponieważ likwidacja ulgi nastąpiła w trakcie roku podatkowego (takie działanie jest sprzeczne z Konstytucją) w ustawie przewidziano mechanizm ustalania tzw. „podatku hipotetycznego za 2022 r.”,

Wyliczenia podatku hipotetycznego dokonywać będą organy podatkowe, po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego,. Jeżeli wysokość podatku hipotetycznego będzie niższa od rzeczywistego zobowiązania wynikającego z nowych przepisów (tj. z zastosowaniem nowej niższej stawki – 12%), organy podatkowe będą zwracać podatnikom, którym przysługiwało prawo do ulgi dla klasy średniej (tj. pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą z dochodami pomiędzy 68412,00 zł a 133692,00 zł rocznie) powstałą różnicę, tak, aby sytuacja podatnika była niepogorszona.

Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych PIT

Termin składania zeznań podatkowych dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zostanie wydłużony i ujednolicony z pozostałymi formularzami, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Zmiana dotyczy już zeznań składanych za 2022 r.

Możliwość zmiany formy opodatkowania

W ustawie zawarto przepisy pozwalające przedsiębiorcom, rozliczającym swoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na wybór opodatkowania według skali podatkowej (są to przepisy szczególne dotyczące tylko rozliczeń za rok 2022, w związku ze zmianą przepisów w trakcie roku):

 • W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. będzie możliwa po zakończeniu roku poprzez złożenie zeznania podatkowego za 2022 r. na formularzu PIT-36 (zamiast PIT-36L).
 • W odniesieniu do przedsiębiorców stosujących dotychczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustawodawca przewiduje dwie możliwości przejścia na skalę podatkową:
 • po zakończeniu roku podatkowego – dla podatników stosujących w 2022 roku opodatkowanie w formie ryczałtu, zmiana nastąpi poprzez złożenie formularza PIT-36 w terminie ustawowym (zamiast PIT-28). W tym wariancie zmiana sposobu opodatkowania będzie dotyczyła przychodów za cały 2022 r. Przedsiębiorca będzie mógł także skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Zmiana formy opodatkowania za rok 2022 w zeznaniu rocznym nie powoduje konieczności przeliczenia zaliczek na podatek, powoduje jednak konieczność założenia i uzupełnienia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za cały 2022 rok, przed złożeniem zeznania rocznego.

 • zmiana w trakcie roku – przedsiębiorca, który wybrał jako formę opodatkowania w 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma możliwość przejścia na skalę podatkową w trakcie roku. Dokona tego poprzez oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie 1 lipca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Termin na złożenie oświadczenia upływa 22 sierpnia 2022 roku. Oświadczenie to skutkuje zmianą metody opodatkowania także na kolejne lata (chyba, że podatnik dokona od nowego roku innego wyboru).

Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie będą zobowiązani w trakcie roku prowadzić dwie różne ewidencje, a po jego zakończeniu złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 za okres do 30 czerwca 2022 r. oraz PIT-36 w za okres od 1 lipca 2022 r. Podatnik, który zdecyduje się na zamianę sposobu opodatkowania w trakcie roku nie będzie posiadał prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie powoduje konieczności przeliczania zaliczek na podatek.

UWAGA: Należy mieć świadomość, że złożenie PIT-28 (od ryczałtu) lub PIT-36L (w podatku liniowym) oznacza rezygnację z możliwości zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne (jest ostateczne). Należy też pamiętać o tym, że wybór formy opodatkowania w zeznaniu rocznym jest sytuacją wyjątkową i dotyczyć będzie wyłącznie roku 2022. Zmiana formy opodatkowania na kolejne lata dokonywana będzie w standardowy sposób, tj. poprzez zmianę w CEIDG zgłoszoną najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu w danym roku podatkowym.

Częściowe odliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem kartą podatkową otrzymali ponownie możliwość odliczania zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem. Niestety odliczenie jest częściowe (jest zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania) oraz będzie odliczane od dochodu/przychodu, a nie od podatku.

 • Podatek liniowy – maksymalne odliczenie wynosi 8700,00 zł za 2022 r. (kwota ta ma być corocznie waloryzowana obwieszczeniem Ministra Finansów). Odliczeniu podlegają składki zapłacone przez cały 2022 rok zarówno za przedsiębiorcę jak i za osobę współpracującą.
 • Ryczałt – odliczenie wynosi 50% kwoty zapłaconych w roku podatkowym składek zdrowotnych za podatnika i osoby współpracujące.
 • Karta podatkowa – odliczenie wynosi 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna osoby współpracującej

Od lipca 2022 roku składka zdrowotna za osobę współpracującą ulegnie zmniejszeniu. Po zmianie przepisów podstawę składki będzie stanowić 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, co oznacza, że w okresie od lipca do grudnia 2022 roku wyniesie ona 419,91zł miesięcznie (a nie jak teraz 559,89 zł miesięcznie).

Inne zmiany

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów (prokurenci zostali wprost ujęci w przepisie – ze wskazaniem że zmiana obowiązuje od stycznia 2022 roku – określającym katalog osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu);
 • Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach obowiązujących przed 2022 rokiem.
 • Zmiana wysokości osiągniętego dochodu przez pełnoletnie uczące się dziecko (limit warunkujący możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, skorzystania ze zwolnienia dla rodzin 4+ oraz skorzystania z podatkowej ulgi z tytułu wychowania dzieci), poprzez podwyższenie rocznego limitu dochodów dziecka z kwoty 3089,00 zł do 12-krotności renty socjalnej (w 2022 roku jest to kwota 16061,28 zł).
 • Rozszerzenie katalogu rodzaju dochodów korzystających zwolnień podatkowych do kwoty 85528,00 zł rocznie (tj. dla przychodów uzyskiwanych w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla seniora) o zasiłki macierzyńskie.

Zmiany podatkowe – Nowy Ład 2022 – część II

 1. Nowe terminy składania deklaracji i opłacania składek ZUS

Zmieniają się terminy opłacania składek. Płatnik składek przesyła deklarację do ZUS i opłaca składki nie później niż:

 • do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
 • do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
 • do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Za okres od stycznia 2022 r. co miesiąc, osoby prowadzące działalność gospodarczą, już nie tylko te które zatrudniają pracowników, ale również opłacające składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące mają obowiązek przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe.

Zwolnieni z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych są nadal osoby duchowne, osoby składające dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W składanych dokumentach będzie się raportować  dochód firmy na podstawie którego wylicza się składki zdrowotne ZUS oraz obowiązującą w danym miesiącu formę opodatkowania.

 1. Składka zdrowotna – sposób naliczania

Sposób naliczania składek społecznych nie uległ zmianie. Zmienia się za to sposób naliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców. Od stycznia 2022 roku będzie on uzależniony od wysokości uzyskiwanego dochodu (przychodu).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i opodatkowane:

 • na zasadach ogólnych – zapłacą 9% składki zdrowotnej liczonej od osiągniętego dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270,90 zł.);
 • podatkiem liniowym – zapłacą 4,9% składki zdrowotnej liczonej od osiągniętego dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270,90 zł.);
 • podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) – zapłacą 4,9% składki zdrowotnej liczonej od osiągniętego dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia tj. 270,90 zł.);
 • podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) – zapłacą:
  • gdy przychód poniżej 60 tys. zł – 324 zł* miesięcznie
  • gdy przychód powyżej 60 tys. zł do 300 tys. zł – 540 zł* miesięcznie
  • gdy przychód powyżej 300 tys. zł – 972 zł* miesięcznie
 • w formie karty podatkowej – zapłacą 9% składki zdrowotnej liczonej od minimalnego wynagrodzenia w danym roku. W 2022 roku kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 3 010 zł, natomiast kwota składki zdrowotnej podlegającej wpłacie do ZUS – 270,90 zł miesięcznie.

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 roku wyniesie 6 000,00 zł.

Inaczej będą naliczane składki między innymi u przedsiębiorcy korzystającego z „ulgi na start”, osoby wykonującej wolny zawód, czy osoby współpracującej z przedsiębiorcą – w tym przypadku składka zdrowotna będzie wynosiła 9% przeciętnego wynagrodzenia.

Składkę zdrowotną będziemy liczyć dwukrotnie: co miesiąc oraz na zakończenie roku.

Korekty rozliczeń podatkowych będą wpływać na wysokość składek ZUS.

 1. Składka zdrowotna – brak możliwości odliczenia

Od stycznia 2022 roku składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku. W związku z powyższym można uznać, że jest ona kolejnym podatkiem, bo bez wątpienia stanowi nowe, dodatkowe obciążenie. Zmiany dotykają zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, czy emerytów – wszystkich, których obowiązuje konieczność opłacania składki.

Składkę zdrowotną przy rozliczeniach na zasadach ogólnych, podatku liniowym i IP BOX – będziemy obliczać od podstawy, narastająco i po odliczeniu kosztów prowadzenia działalności i składek na ubezpieczenie społeczne (niezaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodu). Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowić procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej będą opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru składki stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Po zakończonym roku będzie robiona roczna korekta składek. W przypadku wystąpienia niedopłaty, składkę będzie trzeba dopłacić. W przypadku wystąpienia nadpłaty o zwrot można wystąpić w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a nadpłacone kwoty składek przepadną na rzecz Państwa.

Podstawę wymiaru składek i należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne można skorygować nie później niż do końca drugiego miesiąca, licząc od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.

 1. Składka zdrowotna przy kilku działalnościach lub kilku tytułach do ubezpieczenia

W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, podatkiem liniowy lub podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie zdrowotne w odpowiedniej wysokości opłacana jest od sumy jego dochodów.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wysokość składki ustala się na podstawie sumy przychodów z tych działalności.

Umowa o pracę, emerytura oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, stanowią odrębne tytuły do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, np. prowadzi firmę jednocześnie pracując na etacie lub też prowadzi firmę pobierając jednocześnie emeryturę to będzie opłacać składkę zdrowotną dla każdego z tych tytułów odrębnie.

Emeryt może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, jeżeli:

 • jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to kwota 3 010,00 zł) oraz
 • przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub podatek opłacany jest w formie karty podatkowej.

Pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, jeżeli:

 • jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to kwota 3 010,00 zł) oraz
 • jego przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, oraz
 • opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 1. Inne zmiany w składkach ZUS
 • Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym
  • Nieterminowe opłacenie składek nie spowoduje ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
  • Nie będzie obowiązywała zasada obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami na podstawie tzw. dorozumianego wniosku, czyli opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia bez aktualnego zgłoszenia do nich.
  • Objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami następuje wyłącznie na podstawie zgłoszenia,
  • Ustanie tych ubezpieczeń następuje wraz z wygaśnięciem tytułu ubezpieczenia albo na podstawie zgłoszenia wyrejestrowania. Po zgłoszeniu, ubezpieczenia te trwają do momentu złożenia wyrejestrowania bez względu na okoliczność czy płatnik opłaca składkę czy nie.
 • Korekty dokumentów rozliczeniowych
  • Korekty dokumentów rozliczeniowych za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące mogą być składane wyłącznie w ciągu 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek rozliczanych w tych dokumentach.
  • Dokumenty rozliczeniowe korygujące za okresy rozliczeniowe 1999 – 2021 r. będzie można złożyć najpóźniej do 1 stycznia 2024 r.
  • Po tych terminach korekty podstawy wymiaru składek będą ewidencjonowane wyłącznie na koncie ubezpieczonego z urzędu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu albo prawomocnej decyzji.
 • Zmiany w zasiłkach dotyczące przedsiębiorców
  • Od 1 stycznia 2022 r. prawo do zasiłku chorobowego w przypadku osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i osobom z nimi współpracującym oraz duchownym) przysługiwać będzie w przypadku braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne albo jeżeli kwota tej zaległości nie będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia jeżeli kwota zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne będzie wyższa niż 1% minimalnego wynagrodzenia, prawo do zasiłku będzie przysługiwało po spłacie zadłużenia (w ciągu 6 miesięcy od powstania prawa do świadczenia).
  • Zmianie ulega sposób liczenia okresów zasiłkowych. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni/270 dni* (*ciąża). Od stycznia 2022 r. powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego będzie wymagało przerwy w niezdolności do pracy wynoszącej ponad 60 dni. Przyczyna niezdolności do pracy przed i po przerwie do 60 dni nie będzie miała znaczenia – okresy będą zliczane do jednego okresu zasiłkowego. Wyjątek będzie stanowiła sytuacja niezdolności do pracy po przerwie trwającej do 60 dni, która występuje w trakcie ciąży – do okresu zasiłkowego nie będą wliczane okresy niezdolności do pracy sprzed tej przerwy.
  • Zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu – Miesięczny zasiłek chorobowy, także za okres pobytu w szpitalu, będzie przysługiwał w wysokości 80% (wyjątkiem jest np. ciąża – 100%);
  • Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać do 91 dni – nie dłużej niż do wykorzystania okresu zasiłkowego 182 dni (nie dotyczy niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą, ciążą, poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów).

 

 

ŹRÓDŁO:
 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Webinarium ZUS „Zmiany dla pracodawców w rozliczaniu składek oraz sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych”

 

Zmiany podatkowe – Nowy Ład 2022 – część I


1. Podwyżka kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku wzrasta do 30 000,00 zł dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100,00 zł. Ponadto kwota zmniejszająca podatek nie będzie miała już charakteru degresywnego, a więc nie będzie się zmniejszała wraz ze wzrostem dochodu. Od 2022 roku będzie ona stała dla wszystkich podatników.

Ulga dotyczy wszystkich osób rozliczających się na zasadach ogólnych bez względu na wysokość dochodów, wobec czego osoby które prowadzą firmę i jednocześnie:

– pobierają inne świadczenia (np. emeryturę/rentę z ZUS)

– są zatrudnione na podstawie umowy o pracę

powinny wycofać w ZUS i u swojego pracodawcy złożony druk PIT-2 informujący o korzystaniu z ulgi. Ulga w pierwszej kolejności  jest rozliczana przy dochodach z firmy. Nie wycofanie PIT-2 może wiązać się z wysoką dopłatą podatku w zeznaniu rocznym.

2. Zmiana wysokości II progu podatkowego przy skali podatkowej

Do 120 000,00 zł dochodu został podwyższony drugi próg podatkowy.

3. Ulga podatkowa dla klasy średniej

Nowa ulga podatkowa dla klasy średniej, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmiany jaką jest likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Mogą z niej skorzystać osoby osiągające przychody:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

– pracownicy osiągający także przychody z praw autorskich i praw pokrewnych,

– przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (łączne przycho­dy, pomniejszone o koszty prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłącze­niem składek na ubezpieczenia społeczne jeżeli zostały wcześniej ujęte w kosztach).

Aby skorzystać z ulgi przychody muszą się mieścić w przedziale od 68 412,00 zł do
133 692,00 zł rocznie (od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł mie­sięcznie). Do kwoty przychodu
68 411,99 zł i powyżej kwoty 133 692,00 zł – ulga nie przysługuje!

Ulga nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie i o dzieło oraz przedsiębiorcom rozliczającym swoje przychody wg stawki liniowej, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga wyliczana jest wg dwóch wzorów określonych w ustawie. Odrębny wzór jest dla osób, których roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412,00 zł do 102 588,00 zł i odrębny dla osób z przychodami od 102 588,00 zł do 133 692,00 zł.

4. Sprzedaż auta wykupionego z leasingu operacyjnego

Nowy Ład wprowadza nowy sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy rucho­mych wykupywanych z leasingu operacyjnego. Nowe regulacje powodują, że ruchomość wykupiona z leasingu podlega opodatkowaniu z działalności gospodarczej przez okres 6 lat niezależnie od tego, czy została wykupiona do majątku prywatnego czy przyjęta do majątku firmy.

Nowe przepisy dotyczą składników nabywanych po dniu 31.12.2021 r. Tym samym wykup przedmiotu leasingu do dnia 31.12.2021 r. i jego sprzedaż po 6 miesiącach nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej (przepisy przejściowe).

5. Ryczałt z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych

Ulega zmianie wskaźnik, od którego uzależnione są stawki określające ryczałtowy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie zmieniły się natomiast kwoty ryczałtu.

Od stycznia 2022 r. wysokość ryczałtu będzie uzależniona od mocy silnika.

Ryczałt w wysokości 250,00 zł miesięcznie będzie przysługiwał za korzystanie z samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem.

Ryczałt w wysokości 400,00 zł miesięcznie będzie przysługiwał za korzystanie z samochodów innych niż wymienione powyżej.

6. Amortyzacja składników z majątku prywatnego

Zmienia się sposób ustalania wartości początkowej składników majątku, które przed wprowadzeniem do działalności były wykorzystywane do celów prywatnych. Wartość początkowa do celów amortyzacji takich składników majątku będzie ustalana według ceny ich nabycia lub według aktualnej wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej korzystne niż dotychczas.

7. Limity płatności gotówką

Nowy Ład wprowadza limity płatności gotówką dla konsumentów! Konsumenci płacąc za swoje zakupy wykonane u przedsiębiorcy, nie będą mogli zapłacić gotówką powyżej kwoty
20 000,00 zł. Jeżeli  transakcja jest na kwotę wyższą musi być opłacona za pośrednictwem rachunku.

Zapłata gotówką (przyjęcie zapłaty w formie gotówki) powyżej ustalonych limitów, będzie skutkowało obowiązkiem naliczenia podwójnego przychodu dla przedsiębiorcy!

Zmianie ulega również limit płatności gotówką dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca płacąc za swoje zakupy u innego przedsiębiorcy (B2B) gotówką powyżej kwoty 8 000,00 zł nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takiej faktury. Limit dotyczy transakcji, bez względu na to, na ile płatności ją podzielimy.

 

 

ŹRÓDŁO:
Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm.

 

Rozliczenie roczne PIT 2020

Termin złożenia PIT za 2020 rok

W tym roku roczne zeznanie podatkowe za 2020 rok należy złożyć  do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dotyczy to osób rozliczających PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) i PIT-36 (działalność gospodarcza, dochody zagraniczne). Osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają krótszy termin – do dnia 1 marca 2021 roku, natomiast podatnicy rozliczający się kartą podatkową mieli obowiązek do dnia 1 lutego 2021 r. przesłać formularz PIT-16A.

Ustawa określa też termin początkowy na złożenie PIT – jest to dzień 15 lutego. Zeznanie można wysłać przed tym terminem, jednak będzie ono traktowane jako złożone z dniem 15 lutego (od tego dnia zacznie biec termin do zwrotu nadpłaty).

Urząd Skarbowy ma 45 dni na wypłatę podatku w przypadku, gdy złożymy PIT elektronicznie, gdy natomiast wybierzemy tradycyjną papierową formę – 3 miesiące.

Co nowego?

 1. Nowa skala podatkowa

Począwszy od stycznia 2020 r. obowiązuje nowa skala podatkowa. W miejsce dotychczasowych 18% (17,75% w IV kwartale 2019 r.) obowiązuje 17% podatek dochodowy. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu, stopa podatkowa wzrasta z 17% do 32%. Podatek liczony wg skali podlega obniżeniu o kwotę zmniejszającą, której wysokość różni się w zależności od kwoty podstawy obliczenia podatku.

 1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Tak samo jak skala podatkowa zmieniona w ostatnim kwartale 2019 r. zostały zmienione pracownicze koszty uzyskania przychodu. W 2020 r. po raz pierwszy zastosujemy nową wysokość kosztów do całego roku. Od stycznia 2020 r. pracownicze koszty uzyskania przychodów:

– dla pracowników z miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynoszą miesięcznie 250 zł, a rocznie nie mogą przekroczyć 3000 zł,

– dla pracowników dojeżdżających miesięczny limit to 300 zł, a roczny – 3600 zł,

– dla pracowników niedojeżdżających posiadających jednocześnie wiele umów o pracę – limit roczny to 4600 zł,

– dla  pracowników dojeżdżających z innej miejscowości, zarabiających w wielu miejscach – limit roczny wynosi 5400 zł.

 1. Nowe ulgi podatkowe

W 2020 roku po raz pierwszy będziemy mieli możliwość odliczenia  darowizn na cele związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID

Z ulgi skorzystamy w przypadku gdy przekazaliśmy darowizny rzeczowe lub pieniężne podmiotom leczniczym wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, darowizn przekazanych  domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, darowizn przekazanych Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej „Funduszem COVID”.

Darowizna sprzętu komputerowego

Osoby które w  związku z epidemią udzieliły darowizny przenośnego sprzętu komputerowego (tablety, laptopy) na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego, nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom również mogą skorzystać z ulgi. Ważne aby przekazany sprzęt był kompletny, zdatny do użytku i wyprodukowany nie wcześniej niż 3 lata przed dniem przekazania oraz by posiadać potwierdzenie dokonania darowizny.

Wysokość ulgi jest uzależniona od terminu przekazania darowizny. W przypadku darowizny przekazanej:

– do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

– w miesiącu maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,

– od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

– od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulga za oddanie osocza

To ulga z której mogą skorzystać osoby, które przeszły zakażenie COVID-19, zdecydowały się oddać honorowo osocze i zrobiły to w 2020 r.

Na potwierdzenie wyżej wymienionych darowizn podatnik musi posiadać dowód wpłaty na rachunek obdarowanego (w przypadku darowizny pieniężnej), dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku darowizny rzeczowej lub krew/osocze). W przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza, którzy udzielili wsparcia – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza.

 1. Ulga dla młodych

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania ulgi dla młodych. Ulga ta pozwala na zwolnienie z podatku przychodów osób do 26 roku życia do wysokości 85.528 zł. Osoby te jednak muszą wykazać otrzymane kwoty, składając deklarację roczną.

 1. Zmiana zasad rozliczania straty podatkowej za 2020 rok

W rozliczeniu zeznania podatkowego za 2020 rok o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

– jeśli strata wynika z prowadzonej w 2020 roku działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności obniżył się co najmniej o 50% – odliczyć do 5 mln zł tej straty wstecznie od dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w 2019 roku (korekta zeznania za 2019 r.),

– obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

– obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł – nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jeżeli chcesz byśmy rozliczyli Twoje zeznanie podatkowego za 2020 rok, skontaktuj się z nami.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Rada ministrów na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. przyjęła rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800,00 zł brutto. Podwyżka ta oznacza wzrost najniższego wynagrodzenia o kwotę 200,00 zł brutto w porównaniu do 2020 roku.

W komunikacie wystosowanym przez Centrum Informacyjne Rządu zwrócono uwagę, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,7 proc. w stosunku do minimalnej płacy, która obowiązuje w 2020 r. Ponadto w stosunku do prognozowanego na 2021rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5259,00 zł) – minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. tego wynagrodzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace.

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł brutto. Oznacza to wzrost stawki minimalnej o 1,30 zł brutto w porównaniu do 2020 roku.

Nowy plik JPK

Od dnia 01 października 2020 r. wchodzi w życie „Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług”. Rozporządzenie miało wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. jednak z uwagi na pandemię, termin wejścia został przesunięty.

Rozporządzenie to zmienia dotychczas prowadzony sposób raportowania sprzedaży i zakupów. Od października zamiast dotychczas składanych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plików JPK_VAT będzie obowiązywał jednolity plik kontrolny JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) lub JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Powyższa zmiana nakłada na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek w postaci stosowania kodów i oznaczeń na dokumentach sprzedaży oraz zakupów. Katalog oznaczeń jest rozbudowany, a zgodnie z ustawą VAT w przypadku pojawienia się w pliku błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji oraz ich nieskorygowanie w terminie 14 dni od momentu doręczenia wezwania do korekty, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nałożyć na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

 

NOWY PLIK JPK

Dotychczas składane deklaracje miesięczne i kwartalne VAT-7/VAT-7K oraz VAT-ZZ (wniosek o zwrot VAT), VAT-ZD (wniosek o ulgę na złe długi), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu VAT) – przestają funkcjonować. Zastąpi je nowy plik JPK.

Pozostałe deklaracje VAT pozostają bez zmian – VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VIN-R, VIU-R, VIN-D, VIU-D – one nadal funkcjonują i istnieje obowiązek ich składania.

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą zobowiązani do złożenia co miesiąc pełnego pliku JPK_V7M wypełnionego zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do składania JPK_V7K wypełnionego w części ewidencyjnej i deklaracyjnej raz na kwartał, natomiast w pozostałych miesiącach plik ma być wypełniony tylko w części ewidencyjnej.

Zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji, które podatnik będzie miał obowiązek nadać na nowych zasadach.

OZNACZENIE GRUP TOWAROWO-USŁUGOWYCH (GTU)

Oznaczenie pozycji GTU (grupa towarowo-usługowa) jest elementem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K oznaczonym w ich strukturze jako pole obowiązkowe. Stosowanie oznaczenia GTU jest obowiązkowe tylko w ewidencji sprzedaży. Zaznaczyć należy, że sprzedający nie ma obowiązku wpisywania pozycji GTU na fakturze sprzedaży (choć przepisy tego nie zabraniają), a ewentualne podanie błędnego symbolu GTU na fakturze sprzedaży nie spowoduje obowiązku jej korekty.

Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku transakcji:

 • zbiorczych (takich jak sprzedaż ewidencjonowana na kasie rejestrującej lub informacje o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami- np. nieodpłatne przekazanie towarów),
 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (sprzedaż rozliczana na podstawie wpływu na rachunek bankowy),
 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u nabywcy (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług).

W ewidencji sprzedaży widnieć powinno pole opisujące GTU dla każdej faktury (jednego dokumentu), jeżeli GTU dotyczy danej transakcji. W przypadku gdy faktura będzie miała więcej pozycji należy nadać GTU dla każdej z nich. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów. Gdy wystawiamy fakturę:

 • z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijamy oznaczenie (wpis BRAK),
 • z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
 • z dwiema pozycjami (i więcej), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a inne nie – oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji,
 • z dwiema pozycjami (i więcej), z których kilka pozycji jest zaliczanych do grupowania GTU z różnymi symbolami – to wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury.

Oznaczenia dotyczące dostaw towarów:

Oznaczenie GTU Opis
GTU 01 Dostawy napojów alkoholowych (w tym alkoholu etylowego, piwa, wina)
GTU 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe)
GTU 03 Dostawa oleju opałowego i innych olejów
GTU 04 Dostawa wyrobów tytoniowych ( w tym także płyn do papierosów elektronicznych)
GTU 05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU 06
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek)
GTU 07
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy (m.in. wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali)
GTU 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
GTU 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów

 

Oznaczenia dotyczące dostaw usług:

Oznaczenie GTU Opis
GTU 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym (m.in. doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych)
GTU 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

 

Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).

Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

Kody grup towarów i usług GTU służące oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży  wraz z szerszym opisem i oznaczeniem kodów PKWiU dla poszczególnych transakcji zaprezentowałam w tabelach – tutaj.

 

OZNACZENIA RODZAJU TRANSAKCJI

Poza symbolami GTU ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia niektórych transakcji, jakie mają się znaleźć w ewidencji sprzedaży i zakupów. Specjalne kody dotyczące rodzaju transakcji, to:

Oznaczenie Opis
SW Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
EE Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
TP Transakcje z podmiotami powiązanymi.Procedura obejmuje relacje występujące pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:

 1. podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, znaczący wpływ oznacza:
  1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
   • udziałów w kapitale lub
   • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
   • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
 2. podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
 4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W efekcie tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku VAT od WNT (transakcja jest wykazywana jako procedura szczególna w JPK_V7 bez wskazania kwoty podatku).
TT_D Dostawy towarów poza terytorium kraju.W efekcie tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku ani nie wykazuje transakcji jako WDT, lecz jako dostawa opodatkowana u nabywcy (trzeciego w kolejności uczestnika transakcji trójstronnej).

W  JPK_V7 wskazujemy procedurę TT_D i wykazujemy transakcję w pozycjach szczególnych bez wskazywania kwoty podatku do zapłaty.

MR_T Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży. Marżą jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie).
MR_UZ Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42. Oznaczenie stosuje się, gdy import miał miejsce w Polsce, a WDT następuje do innego kraju Unii.
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (powrotny przywóz spoza UE z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które są zwolnione z podatku VAT. Ostatecznie towar trafić ma do innego państwa członkowskiego niż kraj importu).
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Gdyby doszło do dodatkowego wynagrodzenia ponad wartość bonu – to tej części transakcji nie oznaczamy procedurą B_SPV.
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon. Transakcja opodatkowana ma miejsce w chwili emisji bonu, a nie w chwili realizacji go przez podmiot
B_ MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia.
MPP Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Przy sprzedaży jest to pole opcjonalne. Podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste (w JPK – BRAK).

Przy zakupach stosujemy tylko dla transakcje objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Transakcje takie powinny mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Jak wynika z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, brak takiego oznaczenia na fakturze zakupu nie zwalnia nabywcy z wpisania kodu MPP do ewidencji, gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi.Nie wpisujemy natomiast takiego oznaczenia do ewidencji, gdy sprzedawca błędnie oznaczył fakturę „mechanizm podzielonej płatności”.

IMP Oznaczamy podatek naliczony z tytułu importu towarów, zarówno gdy VAT rozliczany jest zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jak i płacony na podstawie dokumentu celnego lub deklaracji importowej.

OZNACZENIA DOWODÓW SPRZEDAŻY

Dodatkowo ustawodawca zobowiązał podatnika do oznaczania niektórych dokumentów ujmowanych w ewidencji sprzedaży i zakupów o poniższą nową symbolikę.

Ewidencja sprzedaży

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 • WEW – dokument wewnętrzny (np. roczna korekta podatku naliczonego)
 • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu).

Ewidencja zakupów

 • VAT_RR – faktura VAT RR wystawiona dla rolnika ryczałtowego (fakturę wystawia nabywca, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego)
 • WEW – dokumentu wewnętrznego.
 • MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

 

Uwaga! Ujmowany w ewidencji dokument może mieć więcej, niż jedno oznaczenie.

 

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pod adresem

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu