Blog

Rozliczenie roczne PIT 2020

Termin złożenia PIT za 2020 rok

W tym roku roczne zeznanie podatkowe za 2020 rok należy złożyć  do dnia 30 kwietnia 2021 r. Dotyczy to osób rozliczających PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) i PIT-36 (działalność gospodarcza, dochody zagraniczne). Osoby rozliczające się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają krótszy termin – do dnia 1 marca 2021 roku, natomiast podatnicy rozliczający się kartą podatkową mieli obowiązek do dnia 1 lutego 2021 r. przesłać formularz PIT-16A.

Ustawa określa też termin początkowy na złożenie PIT – jest to dzień 15 lutego. Zeznanie można wysłać przed tym terminem, jednak będzie ono traktowane jako złożone z dniem 15 lutego (od tego dnia zacznie biec termin do zwrotu nadpłaty).

Urząd Skarbowy ma 45 dni na wypłatę podatku w przypadku, gdy złożymy PIT elektronicznie, gdy natomiast wybierzemy tradycyjną papierową formę – 3 miesiące.

Co nowego?

 1. Nowa skala podatkowa

Począwszy od stycznia 2020 r. obowiązuje nowa skala podatkowa. W miejsce dotychczasowych 18% (17,75% w IV kwartale 2019 r.) obowiązuje 17% podatek dochodowy. Po przekroczeniu 85.528 zł dochodu, stopa podatkowa wzrasta z 17% do 32%. Podatek liczony wg skali podlega obniżeniu o kwotę zmniejszającą, której wysokość różni się w zależności od kwoty podstawy obliczenia podatku.

 1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu

Tak samo jak skala podatkowa zmieniona w ostatnim kwartale 2019 r. zostały zmienione pracownicze koszty uzyskania przychodu. W 2020 r. po raz pierwszy zastosujemy nową wysokość kosztów do całego roku. Od stycznia 2020 r. pracownicze koszty uzyskania przychodów:

– dla pracowników z miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy wynoszą miesięcznie 250 zł, a rocznie nie mogą przekroczyć 3000 zł,

– dla pracowników dojeżdżających miesięczny limit to 300 zł, a roczny – 3600 zł,

– dla pracowników niedojeżdżających posiadających jednocześnie wiele umów o pracę – limit roczny to 4600 zł,

– dla  pracowników dojeżdżających z innej miejscowości, zarabiających w wielu miejscach – limit roczny wynosi 5400 zł.

 1. Nowe ulgi podatkowe

W 2020 roku po raz pierwszy będziemy mieli możliwość odliczenia  darowizn na cele związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID

Z ulgi skorzystamy w przypadku gdy przekazaliśmy darowizny rzeczowe lub pieniężne podmiotom leczniczym wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, darowizn przekazanych  domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, darowizn przekazanych Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747), zwanemu dalej “Funduszem COVID”.

Darowizna sprzętu komputerowego

Osoby które w  związku z epidemią udzieliły darowizny przenośnego sprzętu komputerowego (tablety, laptopy) na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego, nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom również mogą skorzystać z ulgi. Ważne aby przekazany sprzęt był kompletny, zdatny do użytku i wyprodukowany nie wcześniej niż 3 lata przed dniem przekazania oraz by posiadać potwierdzenie dokonania darowizny.

Wysokość ulgi jest uzależniona od terminu przekazania darowizny. W przypadku darowizny przekazanej:

– do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

– w miesiącu maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny,

– od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

– od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

– od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulga za oddanie osocza

To ulga z której mogą skorzystać osoby, które przeszły zakażenie COVID-19, zdecydowały się oddać honorowo osocze i zrobiły to w 2020 r.

Na potwierdzenie wyżej wymienionych darowizn podatnik musi posiadać dowód wpłaty na rachunek obdarowanego (w przypadku darowizny pieniężnej), dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (w przypadku darowizny rzeczowej lub krew/osocze). W przypadku krwiodawców i honorowych dawców osocza, którzy udzielili wsparcia – zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi lub osocza.

 1. Ulga dla młodych

Rok 2020 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania ulgi dla młodych. Ulga ta pozwala na zwolnienie z podatku przychodów osób do 26 roku życia do wysokości 85.528 zł. Osoby te jednak muszą wykazać otrzymane kwoty, składając deklarację roczną.

 1. Zmiana zasad rozliczania straty podatkowej za 2020 rok

W rozliczeniu zeznania podatkowego za 2020 rok o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

– jeśli strata wynika z prowadzonej w 2020 roku działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności obniżył się co najmniej o 50% – odliczyć do 5 mln zł tej straty wstecznie od dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w 2019 roku (korekta zeznania za 2019 r.),

– obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

– obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł – nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Jeżeli chcesz byśmy rozliczyli Twoje zeznanie podatkowego za 2020 rok, skontaktuj się z nami.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Rada ministrów na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. przyjęła rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800,00 zł brutto. Podwyżka ta oznacza wzrost najniższego wynagrodzenia o kwotę 200,00 zł brutto w porównaniu do 2020 roku.

W komunikacie wystosowanym przez Centrum Informacyjne Rządu zwrócono uwagę, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,7 proc. w stosunku do minimalnej płacy, która obowiązuje w 2020 r. Ponadto w stosunku do prognozowanego na 2021rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5259,00 zł) – minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. tego wynagrodzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace.

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł brutto. Oznacza to wzrost stawki minimalnej o 1,30 zł brutto w porównaniu do 2020 roku.

Nowy plik JPK

Od dnia 01 października 2020 r. wchodzi w życie „Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług”. Rozporządzenie miało wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. jednak z uwagi na pandemię, termin wejścia został przesunięty.

Rozporządzenie to zmienia dotychczas prowadzony sposób raportowania sprzedaży i zakupów. Od października zamiast dotychczas składanych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plików JPK_VAT będzie obowiązywał jednolity plik kontrolny JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) lub JPK_V7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Powyższa zmiana nakłada na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek w postaci stosowania kodów i oznaczeń na dokumentach sprzedaży oraz zakupów. Katalog oznaczeń jest rozbudowany, a zgodnie z ustawą VAT w przypadku pojawienia się w pliku błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji oraz ich nieskorygowanie w terminie 14 dni od momentu doręczenia wezwania do korekty, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nałożyć na podatnika, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

 

NOWY PLIK JPK

Dotychczas składane deklaracje miesięczne i kwartalne VAT-7/VAT-7K oraz VAT-ZZ (wniosek o zwrot VAT), VAT-ZD (wniosek o ulgę na złe długi), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu VAT) – przestają funkcjonować. Zastąpi je nowy plik JPK.

Pozostałe deklaracje VAT pozostają bez zmian – VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VIN-R, VIU-R, VIN-D, VIU-D – one nadal funkcjonują i istnieje obowiązek ich składania.

Nowy JPK będzie zawierał część deklaracyjną i ewidencyjną. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą zobowiązani do złożenia co miesiąc pełnego pliku JPK_V7M wypełnionego zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie będą zobowiązani do składania JPK_V7K wypełnionego w części ewidencyjnej i deklaracyjnej raz na kwartał, natomiast w pozostałych miesiącach plik ma być wypełniony tylko w części ewidencyjnej.

Zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji, które podatnik będzie miał obowiązek nadać na nowych zasadach.

OZNACZENIE GRUP TOWAROWO-USŁUGOWYCH (GTU)

Oznaczenie pozycji GTU (grupa towarowo-usługowa) jest elementem pliku JPK_V7M lub JPK_V7K oznaczonym w ich strukturze jako pole obowiązkowe. Stosowanie oznaczenia GTU jest obowiązkowe tylko w ewidencji sprzedaży. Zaznaczyć należy, że sprzedający nie ma obowiązku wpisywania pozycji GTU na fakturze sprzedaży (choć przepisy tego nie zabraniają), a ewentualne podanie błędnego symbolu GTU na fakturze sprzedaży nie spowoduje obowiązku jej korekty.

Oznaczeń GTU nie stosuje się w przypadku transakcji:

 • zbiorczych (takich jak sprzedaż ewidencjonowana na kasie rejestrującej lub informacje o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami- np. nieodpłatne przekazanie towarów),
 • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (sprzedaż rozliczana na podstawie wpływu na rachunek bankowy),
 • zakupu skutkujących pojawieniem się VAT należnego u nabywcy (np. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług).

W ewidencji sprzedaży widnieć powinno pole opisujące GTU dla każdej faktury (jednego dokumentu), jeżeli GTU dotyczy danej transakcji. W przypadku gdy faktura będzie miała więcej pozycji należy nadać GTU dla każdej z nich. Struktura pliku przewiduje możliwość stosowania wielu oznaczeń GTU dla jednej faktury bez dzielenia jej na kilka wpisów. Gdy wystawiamy fakturę:

 • z jedną pozycją, niewymienioną w żadnym GTU – pomijamy oznaczenie (wpis BRAK),
 • z jedną pozycją, z towarem lub usługą zaliczaną do GTU – wpisać należy symbol właściwy dla tej pozycji,
 • z dwiema pozycjami (i więcej), z których jedna zaliczana jest do grupowania GTU a inne nie – oznaczamy fakturę symbolem GTU właściwym dla tej jednej pozycji,
 • z dwiema pozycjami (i więcej), z których kilka pozycji jest zaliczanych do grupowania GTU z różnymi symbolami – to wpisujemy wszystkie symbole właściwe dla tej faktury.

Oznaczenia dotyczące dostaw towarów:

Oznaczenie GTU Opis
GTU 01 Dostawy napojów alkoholowych (w tym alkoholu etylowego, piwa, wina)
GTU 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe)
GTU 03 Dostawa oleju opałowego i innych olejów
GTU 04 Dostawa wyrobów tytoniowych ( w tym także płyn do papierosów elektronicznych)
GTU 05 Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
GTU 06
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek)
GTU 07
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10
GTU 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy (m.in. wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali)
GTU 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
GTU 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów

 

Oznaczenia dotyczące dostaw usług:

Oznaczenie GTU Opis
GTU 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnym (m.in. doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych)
GTU 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

 

Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).

Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

Kody grup towarów i usług GTU służące oznaczeniom dokumentów w ewidencjach sprzedaży  wraz z szerszym opisem i oznaczeniem kodów PKWiU dla poszczególnych transakcji zaprezentowałam w tabelach – tutaj.

 

OZNACZENIA RODZAJU TRANSAKCJI

Poza symbolami GTU ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia niektórych transakcji, jakie mają się znaleźć w ewidencji sprzedaży i zakupów. Specjalne kody dotyczące rodzaju transakcji, to:

Oznaczenie Opis
SW Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
EE Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.
TP Transakcje z podmiotami powiązanymi.Procedura obejmuje relacje występujące pomiędzy następującymi podmiotami powiązanymi:

 1. podmiotami, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, znaczący wpływ oznacza:
  1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
   • udziałów w kapitale lub
   • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
   • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.
 2. podmiotami, na które wywiera znaczący wpływ:
  • ten sam inny podmiot lub
  • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
 3. spółką niemającą osobowości prawnej i jej wspólnikami, lub
 4. podatnikiem i jego zagranicznym zakładzie.
TT_WNT Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. W efekcie tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku VAT od WNT (transakcja jest wykazywana jako procedura szczególna w JPK_V7 bez wskazania kwoty podatku).
TT_D Dostawy towarów poza terytorium kraju.W efekcie tej transakcji drugi w kolejności podatnik nie płaci podatku ani nie wykazuje transakcji jako WDT, lecz jako dostawa opodatkowana u nabywcy (trzeciego w kolejności uczestnika transakcji trójstronnej).

W  JPK_V7 wskazujemy procedurę TT_D i wykazujemy transakcję w pozycjach szczególnych bez wskazywania kwoty podatku do zapłaty.

MR_T Świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży. Marżą jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie).
MR_UZ Dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
I_42 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42. Oznaczenie stosuje się, gdy import miał miejsce w Polsce, a WDT następuje do innego kraju Unii.
I_63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (powrotny przywóz spoza UE z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które są zwolnione z podatku VAT. Ostatecznie towar trafić ma do innego państwa członkowskiego niż kraj importu).
B_SPV Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Gdyby doszło do dodatkowego wynagrodzenia ponad wartość bonu – to tej części transakcji nie oznaczamy procedurą B_SPV.
B_SPV_DOSTAWA Dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon. Transakcja opodatkowana ma miejsce w chwili emisji bonu, a nie w chwili realizacji go przez podmiot
B_ MPV_PROWIZJA Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia.
MPP Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Przy sprzedaży jest to pole opcjonalne. Podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku – pole pozostaje puste (w JPK – BRAK).

Przy zakupach stosujemy tylko dla transakcje objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Transakcje takie powinny mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. Jak wynika z broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów, brak takiego oznaczenia na fakturze zakupu nie zwalnia nabywcy z wpisania kodu MPP do ewidencji, gdy transakcja podlega takiemu obowiązkowi.Nie wpisujemy natomiast takiego oznaczenia do ewidencji, gdy sprzedawca błędnie oznaczył fakturę „mechanizm podzielonej płatności”.

IMP Oznaczamy podatek naliczony z tytułu importu towarów, zarówno gdy VAT rozliczany jest zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jak i płacony na podstawie dokumentu celnego lub deklaracji importowej.

OZNACZENIA DOWODÓW SPRZEDAŻY

Dodatkowo ustawodawca zobowiązał podatnika do oznaczania niektórych dokumentów ujmowanych w ewidencji sprzedaży i zakupów o poniższą nową symbolikę.

Ewidencja sprzedaży

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 • WEW – dokument wewnętrzny (np. roczna korekta podatku naliczonego)
 • FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu).

Ewidencja zakupów

 • VAT_RR – faktura VAT RR wystawiona dla rolnika ryczałtowego (fakturę wystawia nabywca, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego)
 • WEW – dokumentu wewnętrznego.
 • MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.

 

Uwaga! Ujmowany w ewidencji dokument może mieć więcej, niż jedno oznaczenie.

 

Minister Finansów udzielił odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pod adresem

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#gtu