Najważniejsze zmiany od lipca 2022 r. dla przedsiębiorców – Polski Ład 2.0

Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń przedsiębiorców wprowadzone przez Polski Ład 2.0 od lipca 2022 r.

Nowa skala podatkowa

Skala podatkowa została zmodyfikowana a wraz z nią uległa przeliczeniu kwota zmniejszająca podatek. Pierwszy próg podatkowy wyniesie 12% (drugi próg nie uległ zmianie i wynosi 32%). Nowa stawka podatku obowiązywać będzie w rozliczeniu rocznym za cały rok. Zaliczki na podatek płacone w lipcu 2022 będą już liczone według nowej stawki podatku dochodowego.

Skala podatkowa na rok 2022:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Sposób obliczenia podatku
Do 120000,00 zł 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600,00 zł
Powyżej 120000,00 zł 10800,00 zł plus 32% od nadwyżki ponad 120000,00 zł

Zmiana kwoty zmniejszającej podatek na 3600,00 zł skutkuje również znowelizowaniem kwoty zmniejszającej dotyczącej miesięcznych zaliczek na podatek. Wynosić ona będzie 300,00 zł.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

Począwszy od lipca 2022 r. znika ulga dla klasy średniej. Ma ją zrekompensować obniżenie skali podatkowej. Ponieważ likwidacja ulgi nastąpiła w trakcie roku podatkowego (takie działanie jest sprzeczne z Konstytucją) w ustawie przewidziano mechanizm ustalania tzw. „podatku hipotetycznego za 2022 r.”,

Wyliczenia podatku hipotetycznego dokonywać będą organy podatkowe, po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego,. Jeżeli wysokość podatku hipotetycznego będzie niższa od rzeczywistego zobowiązania wynikającego z nowych przepisów (tj. z zastosowaniem nowej niższej stawki – 12%), organy podatkowe będą zwracać podatnikom, którym przysługiwało prawo do ulgi dla klasy średniej (tj. pracownikom oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą z dochodami pomiędzy 68412,00 zł a 133692,00 zł rocznie) powstałą różnicę, tak, aby sytuacja podatnika była niepogorszona.

Ujednolicenie terminów składania zeznań rocznych PIT

Termin składania zeznań podatkowych dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zostanie wydłużony i ujednolicony z pozostałymi formularzami, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Zmiana dotyczy już zeznań składanych za 2022 r.

Możliwość zmiany formy opodatkowania

W ustawie zawarto przepisy pozwalające przedsiębiorcom, rozliczającym swoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na wybór opodatkowania według skali podatkowej (są to przepisy szczególne dotyczące tylko rozliczeń za rok 2022, w związku ze zmianą przepisów w trakcie roku):

 • W przypadku przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. będzie możliwa po zakończeniu roku poprzez złożenie zeznania podatkowego za 2022 r. na formularzu PIT-36 (zamiast PIT-36L).
 • W odniesieniu do przedsiębiorców stosujących dotychczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustawodawca przewiduje dwie możliwości przejścia na skalę podatkową:
 • po zakończeniu roku podatkowego – dla podatników stosujących w 2022 roku opodatkowanie w formie ryczałtu, zmiana nastąpi poprzez złożenie formularza PIT-36 w terminie ustawowym (zamiast PIT-28). W tym wariancie zmiana sposobu opodatkowania będzie dotyczyła przychodów za cały 2022 r. Przedsiębiorca będzie mógł także skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Zmiana formy opodatkowania za rok 2022 w zeznaniu rocznym nie powoduje konieczności przeliczenia zaliczek na podatek, powoduje jednak konieczność założenia i uzupełnienia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za cały 2022 rok, przed złożeniem zeznania rocznego.

 • zmiana w trakcie roku – przedsiębiorca, który wybrał jako formę opodatkowania w 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ma możliwość przejścia na skalę podatkową w trakcie roku. Dokona tego poprzez oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów osiągniętych w okresie 1 lipca 2022 r. – 31 grudnia 2022 r. Termin na złożenie oświadczenia upływa 22 sierpnia 2022 roku. Oświadczenie to skutkuje zmianą metody opodatkowania także na kolejne lata (chyba, że podatnik dokona od nowego roku innego wyboru).

Podatnicy, którzy zdecydują się na to rozwiązanie będą zobowiązani w trakcie roku prowadzić dwie różne ewidencje, a po jego zakończeniu złożyć dwa zeznania roczne: PIT-28 za okres do 30 czerwca 2022 r. oraz PIT-36 w za okres od 1 lipca 2022 r. Podatnik, który zdecyduje się na zamianę sposobu opodatkowania w trakcie roku nie będzie posiadał prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku nie powoduje konieczności przeliczania zaliczek na podatek.

UWAGA: Należy mieć świadomość, że złożenie PIT-28 (od ryczałtu) lub PIT-36L (w podatku liniowym) oznacza rezygnację z możliwości zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne (jest ostateczne). Należy też pamiętać o tym, że wybór formy opodatkowania w zeznaniu rocznym jest sytuacją wyjątkową i dotyczyć będzie wyłącznie roku 2022. Zmiana formy opodatkowania na kolejne lata dokonywana będzie w standardowy sposób, tj. poprzez zmianę w CEIDG zgłoszoną najpóźniej do 20 dnia kolejnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu w danym roku podatkowym.

Częściowe odliczenie składki zdrowotnej

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym, ryczałtem kartą podatkową otrzymali ponownie możliwość odliczania zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej oraz za osoby współpracujące z podatnikiem. Niestety odliczenie jest częściowe (jest zróżnicowane w zależności od formy opodatkowania) oraz będzie odliczane od dochodu/przychodu, a nie od podatku.

 • Podatek liniowy – maksymalne odliczenie wynosi 8700,00 zł za 2022 r. (kwota ta ma być corocznie waloryzowana obwieszczeniem Ministra Finansów). Odliczeniu podlegają składki zapłacone przez cały 2022 rok zarówno za przedsiębiorcę jak i za osobę współpracującą.
 • Ryczałt – odliczenie wynosi 50% kwoty zapłaconych w roku podatkowym składek zdrowotnych za podatnika i osoby współpracujące.
 • Karta podatkowa – odliczenie wynosi 19% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna osoby współpracującej

Od lipca 2022 roku składka zdrowotna za osobę współpracującą ulegnie zmniejszeniu. Po zmianie przepisów podstawę składki będzie stanowić 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku, co oznacza, że w okresie od lipca do grudnia 2022 roku wyniesie ona 419,91zł miesięcznie (a nie jak teraz 559,89 zł miesięcznie).

Inne zmiany

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez prokurentów (prokurenci zostali wprost ujęci w przepisie – ze wskazaniem że zmiana obowiązuje od stycznia 2022 roku – określającym katalog osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu);
 • Przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach obowiązujących przed 2022 rokiem.
 • Zmiana wysokości osiągniętego dochodu przez pełnoletnie uczące się dziecko (limit warunkujący możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko, skorzystania ze zwolnienia dla rodzin 4+ oraz skorzystania z podatkowej ulgi z tytułu wychowania dzieci), poprzez podwyższenie rocznego limitu dochodów dziecka z kwoty 3089,00 zł do 12-krotności renty socjalnej (w 2022 roku jest to kwota 16061,28 zł).
 • Rozszerzenie katalogu rodzaju dochodów korzystających zwolnień podatkowych do kwoty 85528,00 zł rocznie (tj. dla przychodów uzyskiwanych w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla seniora) o zasiłki macierzyńskie.