Zmiany podatkowe – Nowy Ład 2022 – część I


1. Podwyżka kwoty wolnej od podatku

Kwota wolna od podatku wzrasta do 30 000,00 zł dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100,00 zł. Ponadto kwota zmniejszająca podatek nie będzie miała już charakteru degresywnego, a więc nie będzie się zmniejszała wraz ze wzrostem dochodu. Od 2022 roku będzie ona stała dla wszystkich podatników.

Ulga dotyczy wszystkich osób rozliczających się na zasadach ogólnych bez względu na wysokość dochodów, wobec czego osoby które prowadzą firmę i jednocześnie:

– pobierają inne świadczenia (np. emeryturę/rentę z ZUS)

– są zatrudnione na podstawie umowy o pracę

powinny wycofać w ZUS i u swojego pracodawcy złożony druk PIT-2 informujący o korzystaniu z ulgi. Ulga w pierwszej kolejności  jest rozliczana przy dochodach z firmy. Nie wycofanie PIT-2 może wiązać się z wysoką dopłatą podatku w zeznaniu rocznym.

2. Zmiana wysokości II progu podatkowego przy skali podatkowej

Do 120 000,00 zł dochodu został podwyższony drugi próg podatkowy.

3. Ulga podatkowa dla klasy średniej

Nowa ulga podatkowa dla klasy średniej, ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmiany jaką jest likwidacja prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Mogą z niej skorzystać osoby osiągające przychody:

– ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

– pracownicy osiągający także przychody z praw autorskich i praw pokrewnych,

– przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej (łączne przycho­dy, pomniejszone o koszty prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłącze­niem składek na ubezpieczenia społeczne jeżeli zostały wcześniej ujęte w kosztach).

Aby skorzystać z ulgi przychody muszą się mieścić w przedziale od 68 412,00 zł do
133 692,00 zł rocznie (od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł mie­sięcznie). Do kwoty przychodu
68 411,99 zł i powyżej kwoty 133 692,00 zł – ulga nie przysługuje!

Ulga nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie i o dzieło oraz przedsiębiorcom rozliczającym swoje przychody wg stawki liniowej, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga wyliczana jest wg dwóch wzorów określonych w ustawie. Odrębny wzór jest dla osób, których roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412,00 zł do 102 588,00 zł i odrębny dla osób z przychodami od 102 588,00 zł do 133 692,00 zł.

4. Sprzedaż auta wykupionego z leasingu operacyjnego

Nowy Ład wprowadza nowy sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy rucho­mych wykupywanych z leasingu operacyjnego. Nowe regulacje powodują, że ruchomość wykupiona z leasingu podlega opodatkowaniu z działalności gospodarczej przez okres 6 lat niezależnie od tego, czy została wykupiona do majątku prywatnego czy przyjęta do majątku firmy.

Nowe przepisy dotyczą składników nabywanych po dniu 31.12.2021 r. Tym samym wykup przedmiotu leasingu do dnia 31.12.2021 r. i jego sprzedaż po 6 miesiącach nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej (przepisy przejściowe).

5. Ryczałt z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych

Ulega zmianie wskaźnik, od którego uzależnione są stawki określające ryczałtowy przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych. Nie zmieniły się natomiast kwoty ryczałtu.

Od stycznia 2022 r. wysokość ryczałtu będzie uzależniona od mocy silnika.

Ryczałt w wysokości 250,00 zł miesięcznie będzie przysługiwał za korzystanie z samochodów:

a) o mocy silnika do 60 kW,

b) stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem.

Ryczałt w wysokości 400,00 zł miesięcznie będzie przysługiwał za korzystanie z samochodów innych niż wymienione powyżej.

6. Amortyzacja składników z majątku prywatnego

Zmienia się sposób ustalania wartości początkowej składników majątku, które przed wprowadzeniem do działalności były wykorzystywane do celów prywatnych. Wartość początkowa do celów amortyzacji takich składników majątku będzie ustalana według ceny ich nabycia lub według aktualnej wartości rynkowej, jeżeli jest ona niższa od ceny zakupu. Jest to rozwiązanie zdecydowanie mniej korzystne niż dotychczas.

7. Limity płatności gotówką

Nowy Ład wprowadza limity płatności gotówką dla konsumentów! Konsumenci płacąc za swoje zakupy wykonane u przedsiębiorcy, nie będą mogli zapłacić gotówką powyżej kwoty
20 000,00 zł. Jeżeli  transakcja jest na kwotę wyższą musi być opłacona za pośrednictwem rachunku.

Zapłata gotówką (przyjęcie zapłaty w formie gotówki) powyżej ustalonych limitów, będzie skutkowało obowiązkiem naliczenia podwójnego przychodu dla przedsiębiorcy!

Zmianie ulega również limit płatności gotówką dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca płacąc za swoje zakupy u innego przedsiębiorcy (B2B) gotówką powyżej kwoty 8 000,00 zł nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów takiej faktury. Limit dotyczy transakcji, bez względu na to, na ile płatności ją podzielimy.

 

 

ŹRÓDŁO:
Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uchwalona przez Sejm.